Тени на снегу

Тени на снегу. Shadows on the snow.